COLEXIACIÓN

 

Requisitos para darse de alta como colexiado:

R

Ter aprobado o Proxecto de Fin de Carreira.

R

Encher a folla bancaria aínda que se estea desempregado.

R

Se é un título homologado ao español, presentar fotocopia do certificado de homologación expedido polo Ministerio de Educación, cultura e deporte. Adxuntar tamén fotocopia do plan de estudos, fotocopia do título ou no seu defecto, listado das notas do curso onde veña reflexado o ano de finalización da carreira.

R

Encher a folla de alta do Colexio con letras maiúsculas e utilizando tinta negra e azul da forma que sexa lexible e non teña dificultades para ser lida.

R

Unha fotografía tamaño carné con fondo branco, non se admitirán fotografías doutro tipo.

R

Presentar unha fotocopia da demanda do INEM se se está desempregado.

R

Se no título adxunto ven o código de verificación emitido pola universidade ou polo Ministerio de Educación garantíase a aceptación da solicitude. Terá que verificar os seus datos presencialmente no Colexio aportando o título orixinal e a copia par ao seu cotexo na Zona Colexial correspondente. Instrucións para a obtención do código aquí.

A cota colexial

A cota colexial é de 51.50 euros ao trimestre. Se a alta de colexiado prodúcese no primeiro no primeiro ano de finalización da carreira, o colexiado terá dereito a unha redución do 50% das cotas colexias no caso de estar activo e exercendo a profesión. No caso de desemprego e sempre que se xustifique correctamente, estará exento de pagar cotas.

Presentación da documentación

Toda esta documentación terá que presentarse de manera telemática a través da seguinte ligazón 

 

 Tamén pódese presentar dita documentación na Zona Colexial que corresponda ao novo colexiado por residir ou traballar nesa provincia.