CÓDIGO DEONTOLÓXICO

PREÁMBULO

Ao longo do século e medio de existencia da Enxeñería Técnica de Obras Públicas foron moitas as tarefas que lle foron encomendadas, todas elas fundamentalmente relacionadas con actuacións que teñen como finalidade satisfacer as necesidades do ser humano para o seu progreso. e benestar.no ámbito da enxeñaría civil. No desenvolvemento destas tarefas perfeccionáronse os valores salvagardados polas normas éticas que se derivan, destinando a iso o seu fin último, como garantía do cumprimento dos deberes e obrigas de todos os profesionais nos diferentes ámbitos da súa actividade. O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas deberá observalos na realización do seu traballo, non podendo ignoralos en ningún momento e por ningún motivo,

A misión da Enxeñaría Técnica de Obras Públicas esixe o establecemento de normas éticas para o seu exercicio. Como toda norma, a deontoloxía insírese no mundo da Ética e do Dereito, este último rexido polo principio de xerarquía normativa e esixe tamén claridade, adecuación e precisión, de tal xeito que calquera modificación de feito ou de dereito na situación regulada, obriga a adaptar a norma á nova realidade xurídica ou social.

Durante o século e medio de existencia da profesión, esta sufriu importantes cambios, con reformas lexislativas que afectaron ao exercicio profesional do Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas e ás funcións do Colexio, entre outras, a recentemente aprobada Lei 25/ 2009, do 23 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei de libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.

Por tal motivo, e atentos a estas modificacións, o Colexio de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas, en cumprimento do disposto no artigo 3.18 dos seus Estatutos, e, recollendo tamén o mandato da citada Lei 25/2009 de inclusión entre as súas funcións de protexendo os intereses dos consumidores e usuarios dos servizos dos seus asociados, aproba este Código na Asemblea celebrada en Barcelona o día 29 de maio de 2010, coas modificacións nel contidas, consciente de que o interese xeral obriga a definir normas básicas e fundamentais que fixan o norma para o comportamento de calquera Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas.

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS XERAIS

ARTIGO1. ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Este Código será de aplicación nos seguintes ámbitos:

 • Ámbito persoal: obriga a todos os profesionais adscritos ao Colexio de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas.
 • Ámbito material: abrangue tódalas actividades profesionais que desenvolvan e aquelas que afecten ao órgano colexiado
 • Ámbito xeográfico: o Código deberá observarse alí onde o Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas exerza a súa profesión.
ARTIGO 2. MODOS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas poderá actuar profesionalmente das seguintes formas:

 • Baixo exercicio libre.
 • Como funcionario ou contratado, en calquera das formas que admita a lexislación laboral vixente ou futura, da Administración comunitaria, do Estado, das comunidades autónomas, locais ou institucionais.
 • Como técnico contratado por un Ente Público.
 • Como emprendedor.
 • Contratado en empresa privada.
 • En colaboración con outros profesionais.
 • Como representante da profesión en comisións, xurados ou tribunais.
 • En calquera outra forma non expresamente sinalada nos apartados anteriores e para a que estea habilitado en relación coas súas atribucións.

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas poderá exercer simultaneamente a profesión nas modalidades anteriormente sinaladas, sempre que o faga con responsabilidade.

ARTIGO 3. INDEPENDENCIA

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas, no desenvolvemento da súa actividade profesional, ten o dereito e o deber da súa total independencia e imparcialidade nos estudos, análises, xuízos e decisións que adopte, contra toda clase de inxerencias, intereses propios ou alleos. . . , presións, demandas ou compracencias que as limiten, xa sexa respecto dos poderes públicos ou económicos, do seu cliente ou mesmo dos seus propios compañeiros ou colaboradores, evitando así prexuízos que menoscaben a súa obxectividade, así como discriminacións respecto de determinados servizos e persoas.

A independencia do Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas impídelle exercer outras profesións ou actividades que o limiten, así como asociarse ou colaborar para iso con persoas ou outros profesionais implicados na devandita limitación.

ARTIGO 4. INTEGRIDADE MORAL

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas, como profesional, deberá desenvolver o seu traballo con responsabilidade e observar, en todo momento, honestidade e rectitude, mantendo un espírito de xustiza e fidelidade con todas aquelas persoas coas que, por razóns do seu traballo, en un tempo ou outro, entaboar unha relación.

Está obrigado a non defraudar a confianza do seu cliente e a non defender intereses en conflito cos do cliente.

En todas e cada unha das súas actuacións, a súa conduta profesional debe rexerse por un comportamento ético, actuando con honestidade, lealdade, veracidade e dilixencia.

ARTIGO 5. RESPECTO ÁS PERSOAS, INSITUCIÓNS E LEIS

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas deberá respectar, no desenvolvemento da súa profesión, os dereitos humanos, as culturas e tradicións, as linguas e as institucións, comportándose de acordo co ordenamento xurídico.

ARTIGO 6. SEGREDO PROFESIONAL

A confianza entre o Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas e os seus clientes e colaboradores é un elemento básico para a súa correcta actividade profesional. Sen garantía de confidencialidade non pode existir ningún tipo de confianza que impoña ao enxeñeiro un deber e lle outorgue dereito a gardar o segredo do que coñece por calquera das modalidades do seu desempeño profesional. Este deber e dereito de segredo profesional debe ser respectado, e permanece aínda despois de cesar a prestación de servizos ao cliente, sen limitarse no tempo.

O segredo profesional debe entenderse como o segredo ou confidencialidade do que se coñece por razón do exercicio da profesión e cuxa publicación poida causar prexuízos aos bens ou aos intereses alleos.

Este segredo abrangue tanto as informacións, métodos e procesos, como a súa debida protección, o que implica a prohibición de revelalos, salvo autorización expresa do cliente ou dos seus herdeiros.

En todo traballo, o Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas deberá velar polo segredo profesional do seu persoal e de calquera outra persoa que colabore con el na súa actividade profesional.

No caso de que unha tarefa encomendada supoña a divulgación e conseguinte violación deste segredo, o enxeñeiro non poderá aceptar este destino profesional sen a autorización expresa do posible prexudicado.

Nos casos excepcionais de extrema gravidade nos que, o obrigado mantemento do segredo profesional, produza danos irreparables ou flagrantes inxustizas, o Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas deberá ser relevado da súa custodia pola Xunta de Goberno da Zona á que estea destinado. Asesoramento do Comité de Ética.

ARTIGO 7. INCOMPATIBILIDADES

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas deberá respectar a normativa legal vixente e non poderá aceptar ningún encargo ou traballo profesional para o exercicio dos cales resulte incompatible. A este respecto e en caso de dúbida razoable, deberá consultar a Xunta de Goberno da Zona á que estea adscrito. O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas deberá absterse de aceptar encargos ou traballos profesionais cando:

 • Concorren condicións obxectivas ou subxectivas que poden poñer en risco xurídico ou aparente a súa independencia de criterio e a súa correcta conduta.
 • Existe ou pode haber menoscabo do prestixio ou decoro da profesión.
 • Existe a posibilidade dun conflito de intereses que poida situar ao árbitro nunha situación equívoca.

No caso de que a incompatibilidade se produza unha vez iniciado o desempeño profesional, o Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas deberá cesar inmediatamente na mesma.

Nos supostos de exercicio colectivo ou colaborativo, as incompatibilidades dalgún dos seus membros ou membros da agrupación ou dos seus colaboradores esténdense a todos eles no seu conxunto.

ARTIGO 8. PUBLICIDADE

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas poderá anunciar os seus servizos profesionais sempre que sexa digno, leal e veraz, con absoluto respecto ás persoas, pola lexislación vixente na dita materia, en materia de defensa da competencia e competencia desleal, axustándose en todo caso á normativa ética. normas contidas neste Código.

En particular, enténdese que este Código Ético vulnera a publicidade que implique:

 • Revelar directa ou indirectamente feitos, datos ou situacións amparados polo segredo profesional.
 • Afectar á independencia do Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas.
 • Comprometerse a obter resultados que non dependan exclusivamente da actividade do Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas que se anuncia.
 • En todo caso, toda comunicación comercial deberá axustarse ao disposto na Lei, co fin de salvagardar a independencia e integridade da profesión.
ARTIGO 9. COMPETENCIA DESLEAL

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas non pode contratar clientes indebidamente.

Son actos de competencia desleal:

 • Todos aqueles que contraveñan a normativa estatal e autonómica que protexe a competencia desleal.
 • A utilización de procedementos publicitarios directos ou indirectos contrarios ao disposto na Lei Xeral de Publicidade, e ás normas específicas en materia de publicidade contidas neste Código.
 • Calquera práctica de captación directa ou indirecta de clientes que vulnere a dignidade das persoas.
 • A percepción ou pagamento de contra prestacións que infrinxan as normas legais en materia de competencia e as establecidas neste Código.
ARTIGO 10. INFORMACIÓN Á OPINIÓN PÚBLICA

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas, no caso de facilitar algunha información á opinión pública no exercicio da súa profesión, farao da forma máis clara posible.

ARTIGO 11. RESPECTO POLA NATUREZA E O MEDIO AMBIENTE

O desempeño profesional do Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas deberá contribuír á protección do medio ambiente, defendendo e actuando, en todo momento, a prol e a defensa da natureza, orientada á protección e mellora da calidade de vida, así como á respecto e conservación dun ambiente axeitado.

CAPÍTULO II. RELACIÓN CO COLEXIO

ARTIGO 12. FUNCIÓNS DO EXEÑEIRO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas está obrigado a:

 • Únete ao Colexio para poder exercer a profesión.
 • Cumprir o establecido nos Estatutos e no Regulamento Xeral do Colexio, no Regulamento Xeral da zona colexial en que se exerce a profesión, así como os demais regulamentos, acordos e decisións dos órganos de goberno do Colexio.
 • Respectar os órganos de goberno do Colexio e os membros que os compoñen, debendo atender coa máxima dilixencia as comunicacións e citacións que emitan tales órganos ou os seus membros, no exercicio das súas funcións.
 • Contribuír ao mantemento dos cargos colexiados e demais imputacións económicas do Colexio na forma e no tempo que se establezan.
 • Comunicar á Asociación calquera acto de intruísmo, así como os supostos de exercicio ilícito, tanto por non ser colexiado como por estar suspendido ou inhabilitado do imputado.
 • Informar ao Colexio das circunstancias persoais que afecten ao exercicio profesional, tales como cambios de domicilio, lugar de traballo, incompatibilidades.

CAPÍTULO III. RELACIÓNS COS CLIENTES

ARTIGO 13. TRABALLO CONTRATADO

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas só deberá aceptar traballos para os que estea cualificado e poida asumir a súa responsabilidade.

Cando un cliente queira confiarlle un traballo, deberá asesoralo coa debida dilixencia sobre o mesmo, definindo con claridade os seus servizos, mantendo informado da súa marcha unha vez contratado e facilitando tamén a comprensión dos problemas que poidan xurdir.

Correspóndelle ao Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas a organización e execución do seu traballo profesional, incumbíndolle o deber de adoptar as medidas necesarias para solucionar as dificultades que puidese supoñer o desenvolvemento do seu traballo.

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas que renuncie ao desempeño dun posto de traballo que teña contratado, deberá comunicalo ao Decano da Zona onde entregou a folla de orde do posto de traballo.

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas non poderá aceptar encargos profesionais que impliquen: actuacións contra outro cliente actual ou anterior; Existe o risco de que se vulnere o segredo da información obtida na relación co antigo cliente, ou que poida beneficiar ao novo cliente.

ARTIGO 14. RETRIBUCIÓNS

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas ten dereito a percibir retribucións en función dos servizos prestados e da responsabilidade asumida. O profesional libre deberá informar ao seu cliente do orzamento que lle supón a tarefa que lle quere encomendar. A retribución debe ser equitativa e libremente pactada entre o Enxeñeiro e o seu cliente.

Non se poderá admitir compensación por tarefa concreta de máis dunha das partes, salvo autorización e coñecemento de todos os interesados ​​correspondentes.

CAPÍTULO IV. RELACIÓNS ENTRE PROFESIONAIS

ARTIGO 15. ENTRE ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS

Os Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas deberán manter entre eles relacións de confraternidade, lealdade recíproca e respecto mutuo.

A cooperación e o respecto profesional debe darse tanto no marco do libre exercicio da profesión, como no marco das empresas e institucións.

ARTIGO 16. CON PROFESIONAIS DOUTRA TITULACIÓN

O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas deberá manter boas relacións con profesionais doutras titulacións e contribuír cos seus coñecementos e experiencia ao intercambio de formación técnica, co fin de obter, en todo momento, a máxima eficacia e desenvolvemento do traballo.

ARTIGO 17. CON PROFESIONAIS DOUTROS ESTADOS

Estas relacións deben rexerse por un principio de colaboración, sen esquecer o respecto ás diferenzas que poidan existir entre os respectivos ordenamentos xurídicos, os Colexios Profesionais e as obrigas cara a eles.

ARTIGO 18. FORMACIÓN DE MOZOS E FUTUROS PROFESIONAIS

A importante cooperación profesional e intercambio de información e experiencias xerais debe existir non só entre profesionais expertos, senón tamén, e especialmente, axudando aos máis novos e, en particular, aos estudantes, aos futuros profesionais, aos que axudarán e asesorarán en todo o que precisen para a súa realización. formación adecuada.

CAPÍTULO V. COMITÉ ÉTICA

ARTIGO 19. OBXECTOS

A Comisión de Ética é un órgano permanente de carácter consultivo, que ten por obxecto atender as consultas formuladas polo Consello, a Comisión Permanente, as Xuntas de Goberno das Zonas e os instrutores dos expedientes sancionadores en materia de interpretación e aplicación do Código Ético.

A Comisión creará un ficheiro das súas actuacións e informes para que sirvan de referencia e consulta nas decisións definitivas dos órganos competentes do Colexio en materia disciplinaria.

ARTIGO 20. INTERVENCIÓN

A valoración de toda a conduta profesional e dos supostos contemplados regulamentariamente corresponderalle á Comisión de Ética Profesional.

A Comisión intervirá en virtude de denuncia, ou de oficio cando teña coñecemento por calquera outro medio de actuacións profesionais nas que puidesen darse os supostos xerais contemplados neste Código, podendo acordar a práctica da información previa de carácter reservado. a consecuencia do cal se poderá propor ao Consello a instrución do oportuno expediente.

ARTIGO 21. COMPOSICIÓN DA COMISIÓN

A Comisión está formada por un Presidente e cinco vogais, un dos cales actuará como Secretario.

A Asemblea Xeral Ordinaria, na sesión en que se coñeza o resultado das eleccións para os cargos do Consello, designará, por un período de catro anos, cinco membros titulares e cinco suplentes mediante sorteo entre os colexiados con dereito ao sufraxio pasivo que se presenten como candidatos a dita Comisión ou entre o total daqueles, se non houbese un número suficiente de candidatos. Os suplentes, por sorteo, cubrirán os postos vacantes na Comisión de Ética, incluídos os casos de incapacidade e recusación.

Os designados pola Asemblea Xeral Ordinaria, directores e suplentes, non poderán ser escusados ​​salvo causa suficientemente xustificada que o Consello valorará ao seu criterio. A aceptación do cargo en caso de reelección non será preceptiva.

Unha vez realizado o nomeamento, o secretario xeral do Consello comunicarao aos interesados ​​que, no prazo de quince días, deberán comunicar por escrito a súa aceptación ou alegar as causas que xustifiquen a súa escusa para desempeñar o cargo. Neste último caso, o Consello, na súa primeira reunión, adoptará o oportuno acordo.

Os membros do Comité do Código de Prácticas son inamovibles. Só poderán ser separados do seu cargo por acordo motivado do Consello, oído o interesado e os demais membros da Comisión.

A Comisión do Código de Boas Prácticas terá a mesma sede que o Consello, que lle dotará dos medios persoais e materiais necesarios para o exercicio das súas funcións.

O Presidente da Comisión será elixido de entre os membros da Comisión de Ética, mediante votación entre eles.

O secretario será elixido entre os membros mediante votación entre estes e o presidente.

Non poderán ser membros da Comisión:

 • Os membros das Xuntas de Zona.
 • Membros que dependan economicamente do Colexio.
 • Árbitros que foron sancionados.
 • Os colexiados que se atopen en situación de cumprimento da sanción, con independencia de que a sanción se suspenda por interposición de recurso.
ARTIGO 22. FUNCIONAMENTO DA COMISIÓN

O Comité de Ética reunirase:

 • Cantas veces sexa necesario.
 • A petición das Xuntas de Goberno da Zona.
 • A petición do Concello.
 • Por petición do presidente da Comisión.
 • Por petición da metade dos membros.

As deliberacións da Comisión serán secretas.

Se entre algún dos membros da Comisión de Ética e o expediente houbese relación de consanguinidade ata o cuarto grao ou de afinidade ata o segundo, ou de amizade íntima ou inimizade manifesta, ou de intereses persoais ou económicos nos feitos. Os implicados na dita circunstancia absteranse de intervir e serán substituídos por algún dos membros suplentes da Comisión.

A Comisión gozará de total independencia no desempeño da súa misión, tendo acceso a toda a documentación colexiada que requira baixo a supervisión da Comisión Permanente e das Xuntas de Goberno das Zonas que poidan ter interese na información tratada.

Todos os colexiados deberán prestar a súa colaboración e asistencia á Comisión no desempeño da súa misión.

A ausencia inxustificada a tres sesións consecutivas de calquera membro da Comisión será sancionada mediante apercibimento e en caso de reincidencia, será obxecto de expediente de destitución do cargo e sanción da ausencia.

O Comité de Ética redactará unha Memoria Anual na que recollerá, con total omisión das circunstancias persoais dos Socios inscritos, as actuacións realizadas e as denunciadas durante o ano pasado.

No dito Informe tamén se comentarán as omisións ou deficiencias observadas neste Código Ético e as dúbidas e dificultades que suscitase a aplicación dos seus preceptos.

ARTIGO 23. FALTAS E SANCIÓNS

Aplicarase o réxime de faltas e sancións especificado nos Estatutos do Colexio de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas.

CAPÍTULO VI. DISPOSICIÓN FINAIS

DISPOSICIÓN 1
 1. Este Código Ético non terá carácter retroactivo; sen prexuízo do desempeño profesional posterior á súa entrada en vigor, deberá estar adaptado a el.
DISPOSICIÓN 2

2. Transcorrido un prazo de tres anos desde a entrada en vigor deste Código, o Comité Ético estudará e proporá as modificacións que, en función da experiencia recollida nas memorias anuais, considere oportuno introducir na súa redacción vixente.