SERVIZOS COLEXIADOS

ASESORÍA XURÍDICA: FUNCIÓNS

 • Intervención e actuación directa en tódolos procedementos xudiciais en defensa das atribucións profesionais dos colexiados.
 • Estudo, elaboración e redacción dos escritos correspondentes en toda clase de instancias, reclamacións, demandas con recursos de carácter administrativo que o Colexio dirixa a calquera organismo das diversas administracións públicas.
 • Informes solicitados por órganos colexiais propios da profesión e derivado do exercicio profesional.
 • Informes sobre proxectos de normativa remitidos pola Administración que afecta á profesión.
 • Informes sobre proxectos de normativa remitidos pola Administración que afecta á profesión.
 • Intervención e actuación nos procedementos de reclamación de honorarios cos colexiados.
 • Atención directa aos colexiados nas súas consultas sobre materias relacionadas coa profesión.
 • Asesoramento xurídico aos órganos de goberno do Colexio.
R

PROFESIONAIS: OBXECTIVOS

 • Promoción técnica e a defensa da profesión.
 • A regulación do exercicio profesional.
 • O fomento do emprego e a súa calidade.
 • O asesoramento profesional aos colexiados.
 • A organización e promoción das actividades e servizos de carácter profesional.
 • Asesoramento en materias técnicas sobre acontecementos, sucesos, actuacións, obras, plans e impacto social para que o Colexio expoña e publique a súa opinión, adoptando, se procede, compromisos ante a sociedade, como interlocutor válido da Enxeñaría Civil.
 • Fomentar a participación dos nosos profesionais ou Congresos con aportación de relatorios.
 • Intensificar as relacións con institucións e asociacións profesionais da Enxeñaría Civil en Europa e no resto de países.
 • O establecemento e difusión da normativa de visado, en aros da súa calidade e prestixio.

TAREFAS COMPLEMENTARIAS

 • Informatización de sentencias e expedientes pechados.
 • Elaboración dun manual de actuación para os colexiados no caso de incidencias que esixan intervención xurídica.
 • Implantación dun servicio de atención inmediata ao colexiado.